Ηλεκτρονική μάθηση

Σχετικά με τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου SAFE αποσκοπούν στη βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των οικογενειακών φροντιστών (ανάδοχων φροντιστών και κηδεμόνων), οι οποίοι παρέχουν φροντίδα σε ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά στην Ευρώπη.

Οδηγοί κατάρτισης SAFE

Οι οδηγοί κατάρτισης SAFE εχουν ως στόχο: να εξοπλίσουν τους επαγγελματίες και τους οικογενειακούς φροντιστές με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να παρέχουν καλύτερη υποστήριξη και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι οδηγοί κατάρτισης (εγχειρίδια) είναι δομημένοι ώστε να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες κατάρτισης SAFE, τις τρέχουσες διαδικασίες ανά χώρα, τις προκλήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για όσους εργάζονται με αυτά τα παιδιά, καθώς και πρόσθετες συμβουλές και εργαλεία για τη διευκόλυνση μελλοντικών εκπαιδεύσεων.

Σε ποιους απευθύνονται αυτά τα μαθήματα;

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου SAFE έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν τις ανάγκες των:

Οικογενειακών φροντιστών (οι οποίοι συχνά αναφέρονται ως ανάδοχοι φροντιστές και κηδεμόνες): πρόκειται για τα άτομα που φροντίζουν τα ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά, ως οι βασικοί τους φροντιστές.

Επαγγελματίες φροντίδας: τα άτομα που εργάζονται με ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένεια τους παιδιά, όπως είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι λειτουργοί νεολαίας, οι ψυχολόγοι, οι εργαζόμενοι σε νομικά επαγγέλματα, οι εργαζόμενοι/εθελοντές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.λπ.

Επιπλέον, τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου SAFE ενδέχεται να είναι χρήσιμα για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα θέματα που αφορούν τα ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά στην Ευρώπη.

Δομή των μαθημάτων

Το καθένα από τα δύο ηλεκτρονικά μαθήματα αποτελείται από δύο ενότητες:

Ενότητα-πυρήνας: η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει μια εισαγωγή, προκειμένου να επιτευχθεί μια γενικότερη κατανόηση σχετικά με το ζήτημα των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών και των πολυδιάστατων αναγκών τους, καθώς και στο να παρέχει μια γενική προσέγγιση όσον αφορά την εργασία με τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών.

Ενότητα ανά χώρα: (ξεχωριστές ενότητες για το ΗΒ, την Ελλάδα, τη Δανία και την Κύπρο): η εν λόγω ενότητα είναι προσαρμοσμένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της κάθε χώρας και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά νομικά πλαίσια για το άσυλο, καθώς και για τις παροχές φροντίδας. *Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν υπάρχει ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης για οικογενειακούς φροντιστές στην Κύπρο. Οι ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης υπολογίζεται ότι χρειάζονται μεταξύ 60 και 90 λεπτών για να ολοκληρωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να κατανοήσουν επαρκώς την κατάσταση των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένεια τους παιδιών, να κάνουν μια επισκόπηση των ειδικών αναγκών των εν λόγω παιδιών και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των αναγκών. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε χώρα και θα αποκτήσουν πηγές που σχετίζονται με το πλαίσιο παροχής φροντίδας στις χώρες τους.

Σχετικά με τους δημιουργούς των ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης:

Το έργο SAFE υλοποιείται από μια σύμπραξη τεσσάρων εταίρων, η οποία αποτελείται από τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό (ΗΒ) –επικεφαλής του έργου, το CARDET -Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Κύπρος), το KMOΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα) και τον Ερυθρό Σταυρό της Δανίας (Δανία). Το περιεχόμενο αυτών των μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των εταίρων του έργου SAFE. Η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

Βασικοί όροι:

Ασυνόδευτο παιδί: Ένα παιδί που έχει χωριστεί και από τους δύο γονείς του και άλλους συγγενείς και δε βρίσκεται υπό τη φροντίδα ενός ενηλίκου ο οποίος, διά νόμου ή σύμφωνα με το έθιμο, φέρει ευθύνη για τη φροντίδα του.

Χωρισμένο παιδί: Παιδί που έχει χωρισθεί και από τους δύο γονείς τους ή από το άτομο που είχε αρχικά την επιμέλεια του, σύμφωνα με τον νόμο ή το έθιμο, αλλά όχι απαραίτητα από τους υπόλοιπους συγγενείς.

Οικογενειακή φροντίδα: Η φροντίδα που παρέχεται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον από ανάδοχους φροντιστές ή κηδεμόνες.

Ανάδοχος φροντιστής:: Ένα οικογενειακός φροντιστής ο οποίος δεν είναι συγγενής με το παιδί (άτομο που δε γνωρίζει το παιδί) και ο οποίος παρέχει φροντίδα στο παιδί στη χώρα υποδοχής· ορίζεται και επιβλέπεται από την αρμόδια αρχή της χώρας. Η ανάδοχη φροντίδα μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη.

Κηδεμόνας: Ένας φροντιστής που είναι συγγενής με το παιδί ή γνωρίζει το παιδί. Συνήθως είναι συγγενείς όπως παππούδες, θείοι ή αδέλφια, θετοί γονείς ή άλλοι ενήλικες που έχουν σχέση με το παιδί, όπως γείτονες ή ένας στενός φίλος της οικογένειας του παιδιού. Ένας κηδεμόνας μπορεί να έχει ή να μην έχει συνοδεύσει το παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από τη χώρα καταγωγής του στη χώρα υποδοχής.